Overslaan en naar de inhoud gaan

Bereikbaar:ma t/m do van 8.30 uur tot 17.30 uur, vrij van 8.30 uur tot 14.00 uurGratis nummer: 0800–0525 (NL) of 0800–11248 (BE)

Mon Compte Mijn account

Algemene voorwaarden PROTILAB B.V

Definities

Indien in deze Algemene voorwaarden de volgende termen worden gebruikt, in meervoud of enkelvoud, dienen deze als het volgt te worden verstaan:

Voorwaarden: Het onderhavige document, welke de algemene voorwaarden van Protilab behelzen.

Protilab: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Protilab B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62029142.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die enige dienstverlening of levering van goederen schriftelijk of mondeling verzoekt of heeft opgedragen aan Protilab.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Protilab en Opdrachtgever alsook alle wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomsten.

Partijen: Protilab en Opdrachtgever gezamenlijk.

Producten: alle door Protilab aan Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren goederen.

Diensten: alle door Protilab aan Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren werkzaamheden en diensten.

Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Protilab aan Opdrachtgever.

Derde: De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die in het kader van de Overeenkomst diensten uitvoert of producten levert in hoedanigheid van leverancier ten behoeve van de Overeenkomst.

Prijs: De door Opdrachtgever aan Protilab verschuldigde vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst.


Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte, Overeenkomst tussen Protilab en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten Partijen, waarvoor bij de uitvoering een Derde partij is betrokken.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden of voorwaardelijke aanvaarding zijdens Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien deze voorwaarden wel van toepassing worden verklaard, dan geldt dit slechts voor de enkele Overeenkomst waarvoor dit het geval is en heeft dit geen werking op verleden of toekomstige Overeenkomsten.

1.4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, danwel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of uitspraak wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien tussen Partijen onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan wel een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

1.6. Indien Protilab niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt houdt dit in geen geval een afstand van (overige of toekomstige) rechten in en is hij niet gehinderd in enige latere vordering ter naleving deze Voorwaarden.

1.7. Indien en voor zover Protilab gedragscodes, gedragsregels en/of beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever verbindt zich tot het faciliteren van Protilab ten bate van de naleving van deze regels. Voornoemde regels worden op eerste verzoek aan Opdrachtgever verstrekt.

1.8. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de Overeenkomst tot stand is gekomen met het oog op een bepaald persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Protilab en zijn de bestuurders van Protilab alsmede door degenen die voor Protilab werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Protilab blijft te allen tijde de wederpartij van Opdrachtgever.

 

Artikel 2. OPDRACHT EN OFFERTE

2.1. Alle Offertes van Protilab zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de Offerte een termijn voor de aanvaarding is opgenomen.

2.2. Offertes van Protilab hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn in beginsel 30 kalenderdagen voor aanvaarding vatbaar.

2.3. Een geplaatste opdracht of geaccepteerde Offerte kan niet in zijn geheel of gedeeltelijk zonder meer geannuleerd worden. Voor (gedeeltelijke) annuleringen zal Protilab een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening brengen, afhankelijk van het moment van annulering.

2.4. Protilab is niet verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van de techniekbon en niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk die door de klant gestuurd wordt. In overleg met Opdrachtgever kan Protilab de afdrukken en defecten terugsturen, indien zij deze defect acht, ten einde een juiste afdruk te ontvangen. Eventuele kosten welke hierbij worden gemaakt worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
2.5. Protilab kan niet door Opdrachtgever aan de aanbieding zoals vervat in de Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs zou moeten begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, fout, dwaling of verschrijving bevat.
2.6. Een Overeenkomst komt eerstens tot stand wanneer Protilab en Opdrachtgever beiden de Offerte van Protilab hebben aanvaard. Aanvaarding hoeft niet zonder meer middels ondertekening te geschieden en kan volgen uit een handeling of uitlating. Indien de Opdrachtgever mondeling een opdracht heeft verstrekt, of indien de Offerte (nog) niet door beide partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer Protilab met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart. In zulks geval worden de in voornoemde uitgebrachte Offerte genoemde voorwaarden geacht van toepassing te zijn.
2.7. Protilab is gerechtigd om te allen tijde in het geval van een mondeling gegeven opdracht, een schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever te verlangen.
2.8. Indien Opdrachtgever een Offerte aanvaardt, heeft Protilab niettemin het recht om de Offerte binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
2.9. Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door Opdrachtgever, komt de Overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat een beschikkingsbevoegde persoon namens Protilab schriftelijk instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen. 
2.10. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. OVEREENKOMST
3.1.
 Protilab is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap en eventuele gedrags- en beroepsregels, een en ander onder de voorwaarde dat Protilab door Opdrachtgever tijdig en juist wordt geïnformeerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
3.2. Protilab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van het door Opdrachtgever beoogde resultaat van de Overeenkomst, tenzij de aard van de Overeenkomst zich daartegen verzet. De verplichtingen van Protilab laten zich in beginsel definiëren als zijnde een inspanningsverplichting. 
3.3. Indien en voor zover een goede uitwerking van de Overeenkomst dit vereist, heeft Protilab het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden. Met de inschakeling van deze Derden gemoeide kosten zullen door Protilab, na voorafgaand overleg met Opdrachtgever, afzonderlijk worden doorbelast aan Opdrachtgever, tenzij de kosten van deze Derden reeds deel uitmaken van de Prijs.
3.4. Alle risico’s ter zake van de door Protilab af te leveren Producten gaan over op Opdrachtgever op het moment dat de aflevering van de Producten door Protilab of de voor verzending verantwoordelijke Derde aldaar plaatsvindt. De Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment van levering, ongeacht de staat van de Producten.

3.5. Indien ter zake geen specifieke instructies door Opdrachtgever zijn aangegeven, wordt de Overeenkomst standaard uitgevoerd met een Chroom-Kobalt (Cr-Co) legering en op een per stuk basis.
3.6. In het geval van een Overeenkomst waarbij een Product met edelmetaal of half-edelmetaal moet worden geleverd, zal het percentage van legeringsverlies worden geschat op 25% (dit verlies komt bijv. voor bij het gieten van het metaal). 
3.7. In het geval dat werkstukken opnieuw gemaakt moeten worden heeft Protilab het recht om, na ontvangst van het originele Product, nieuwe legeringsverliezen te factureren.
3.8. De productie-en leveringstijden van Protilab worden gecommuniceerd als indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden, in het bijzonder voor het volgende: 
- vertraging door vervoerder, door onverwachte gebeurtenissen (ongevallen, stakingen etc.), of door overmacht   (weersomstandigheden, brand, natuurrampen etc.). 
- vertraging te wijten aan technische problemen die inherent zijn bij het maken van medische hulpmiddelen op maat.

3.9. Overschrijding van de levertijden geeft geen recht op schadevergoeding, kortingen, opschorting, ontbinding of het annulering van de Overeenkomst.

3.10. Voor leveringen van Producten binnen Nederland worden de verzendkosten geacht inbegrepen te zijn bij de Prijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor leveringen van Producten buiten Nederland zijn de verzendkosten niet bij de Prijs inbegrepen..
3.11. Protilab stelt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar Prijzen. Protilab behoudt zich het recht voor eventueel meerwerk, anders dan standaard, door te berekenen aan de Opdrachtgever, ook als deze niet initieel op de verstrekte prijslijst of Offerte is vermeld. Voor diverse grondstoffen (met name edelmetalen) geldt een dagprijs, welke opvraagbaar zijn bij Protilab.
3.12. Alle Prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn vrijgesteld van BTW.
3.13. De Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor Protilab geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Protilab worden geheven dan wel door derden te laste van Protilab worden gebracht.
3.14. In geval van wijziging van een of meer kostprijsfactoren gedurende de geldigheidsduur van de Overeenkomst zal Protilab  de Prijzen dienovereenkomstig aanpassen.
3.15. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Protilab het verstrekken van de Diensten en/of levering van Producten die onderdeel zijn van de Overeenkomst en tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de geleverde Diensten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.16. Alle door Protilab genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Protilab bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Protilab spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Protilab dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Protilab naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan Protilab ter beschikking te stellen.
4.2. Indien Opdrachtgever  de hiervoor genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever .
4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtgever   verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4. Opdrachtgever is verplicht Protilab op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk of nuttig is of in redelijkheid kunnen zijn.
4.5. Protilab heeft een eigendomsvoorbehoud op de door haar geleverde Producten. De Producten blijven het eigendom van Protilab totdat de Prijs volledig is betaald en eventuele overige (financiële) verplichtingen zijdens Opdrachtgever jegens Protilab zijn voldaan.
4.6. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4.7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever  verplicht Opdrachtgever   zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.9. Opdrachtgever is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden (niet gelieerd aan Protilab in kader van deze Voorwaarden), die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle door Protilab verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.

Artikel 5. GARANTIE
5.1.
 De garantietermijnen zijn als volgt: 
Op kroon-en brug: vijf (5) jaar garantie;
Op kunststofwerkstukken twee (2) jaar garantie; 
Op werk in hars en tijdelijke werkstukken één (1) jaar garantie.
5.2. De garantietermijn treed in werking zodra het eerste werk ontvangen is door Opdrachtgever. Indien een Product opnieuw wordt gemaakt blijft de originele garantietermijn geldig. 
5.3. Er zal geen kredietnota verstrekt worden voor een Product dat teruggestuurd is door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7 van deze Voorwaarden. De garantie welke Protilab verstrekt, strekt tot vervanging van het Product en zal derhalve opnieuw gemaakt worden of worden aangepast tot er een perfecte pasvorm bereikt is. 
5.4. Producten die door de klant teruggestuurd wordt naar Protilab voor aanpassingen of om opnieuw te laten maken moet geleverd worden met al het voorgaande werk erbij (originele gipsmodellen, prothese etc.) en met het nummer van de oorspronkelijke techniekbon. Indien dit niet het geval is zal Protilab het nieuwe Product in rekening brengen. 
5.5. Elke aanpassing aan de voorbereiding van de tanden in relatie tot het oorspronkelijke model en elke aanpassing aan de oorspronkelijke opdracht (soort werk, tint etc.) zal resulteren in een nieuwe factuur voor de gemaakte werkstukken. 
5.6. De garantietermijn is niet geldig op een Product dat langer dan een maand na levering wordt geplaatst bij de uiteindelijke patiënt. 
5.7. Indien er sprake is van technische beperkingen die te maken hebben met een afdruk of recept (alginaatafdrukken, slechte afdrukken, gipsmodellen etc.) heeft Protilab het recht om de garantieregeling uit te sluiten op bepaalde Producten. In dat geval zal Protilab – voor zover in redelijkheid mogelijk - de Opdrachtgever tijdig informeren voordat het proces begint.

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever komt onder geen enkel beding enig recht op opschorting of verrekening toe, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien sprake is van periodieke facturatie, wordt de facturen telkens aan het eind van elke maand gefactureerd. 
6.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen voornoemde termijn, dan verkeert de Opdrachtgever  van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand(deel), tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. 
6.3. Indien Opdrachtgever  in gebreke blijft met de betaling binnen voornoemde termijn, komen ten laste van de Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten, welke  bedragen - in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek - 15% van de openstaande vordering met een absoluut minimum van € 75,-. Indien Protilab echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
6.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
6.5. In het geval van een gezamenlijke opdracht, is iedere Opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
6.6. Bij het overschrijden van een betalingstermijn van één enkele factuur, is Protilab gerechtigd alle uitstaande bedragen van huidige opdrachten direct opeisbaar te stellen, ongeacht de daadwerkelijke opeisbaarheid van deze bedragen.
6.7. Protilab kan een voorschot of levering tegen betaling eisen indien Protilab redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever
6.8. Protilab heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever  , indien
a. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van Protilab.
b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door Opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
c. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
d. het bedrijf van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.
e. indien beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever  onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van Protilab op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

Artikel 7. RECLAMES
7.1. Reclames m.b.t. de te verrichten Diensten of geleverde Producten dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van het Product of uitvoering van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert schriftelijk te worden ingediend bij Protilab.
7.2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 15 dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend bij Protilab.
7.3. In geval van een - naar het oordeel van Protilab - terecht uitgebrachte reclame heeft de Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Voor alle schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Protilab in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
8.2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
8.3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever , of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Protilab, is deze nimmer aansprakelijk.
8.4. Protilab kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met vertraging of een beroep op een opschortingsrecht.
8.5. Protilab heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever  ongedaan te maken.
8.6. Protilab kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.
8.7. Indien de verzekeraar van Protilab  om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat van een schadegeval, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtgever  te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de Prijs van de Overeenkomst.


Artikel 9. OVERMACHT 
9.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
9.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Protilab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Protilab niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Protilab worden daaronder begrepen.
9.3. Protilab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Protilab zijn verplichtingen had moeten nakomen.
9.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.5. Voor zover Protilab ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Protilab gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 10. JURIDISCH
10.1. Protilab heeft het recht om bescheiden en/of andere zaken welke hij uit hoofde van de werkzaamheden namens Opdrachtgever onder haar houdt - dan wel uit hoofde van welke reden dan ook, zolang sprake is van voldoende verband - onder zich te houden in het kader van retentierecht indien Opdrachtgever  - naar het oordeel van Protilab  - zijn (financiële) verplichtingen jegens Protilab  niet of niet volledig nakomt, een en ander in overeenstemming met en ter uitbereiding van de rechten welke Opdrachtgever   toekomt uit hoofde van artikelen 3:290-296 Burgerlijk Wetboek. 
10.2. Protilab  kan het retentierecht uit hoofde van artikel 10.1 niet uitoefenen indien de Opdrachtgever  voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld middels een storting van de door Protilab  gevorderde betaling onder protest dan wel storting van gelden op een derdengeldenrekening.
10.3. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, ten opzichte van Protilab i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door Protilab in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
10.4. Op alle overeenkomsten tussen Protilab en Opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
10.5. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie van deze AV op de website, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
10.6. Indien tussen Protilab en Opdrachtgever  een conflict ontstaat voortvloeiende uit de overeenkomst, dan is slechts de Nederlandse rechter bevoegd om daarvan kennis te nemen. Ter zake geschillen die tot de competentie van de rechtbank sector civiel behoren, zal in elk geval de bevoegde rechtbank van het arrondissement van Amsterdam mede bevoegd zijn.